Bo Feng
Managing Partner
Haseeb Qureshi
Managing Partner
Kevin Hu
Partner
Mia Deng
Partner
Tom Schmidt
Partner
Ashwin Ramachandran
Junior Partner
Ivan Bogatyy
Research Partner
Kitty Wang
Chief Financial Officer
Chen Yuan
General Counsel
Karen Zerrudo
Head of Operations
Lily Liu
Venture Partner
Chase Lochmiller
Venture Partner
Bo Feng
Managing partner
Alex Pack
Managing partner
Haseeb Qureshi
Managing partner
Kevin Hu
Junior Partner
Mia Deng
Junior Partner
Chen Yuan
General Counsel
Kitty Wang
CFO